KWALIFIKACJA TEKSTU DO DRUKU

 1. Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji:
  • Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor artykułu. W przypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.
  • W postępowaniu recenzenckim zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2. numerze rocznika, a także na stronie internetowej czasopisma.
  • O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.
 2. Artykuły przesyłane do redakcji LV powinny być materiałami nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie mogą być też jednocześnie przedmiotem procedury kwalifikacyjnej w innych czasopismach. Jeśli redakcja stwierdzi naruszenie tej zasady, odstąpi od współpracy z danym autorem.
 3. Teksty należy dostarczać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres lingvaria@uj.edu.pl w postaci załącznika do wiadomości w formacie Microsoft Word lub RTF. Gdy tekst zawiera nietypowe znaki (np. fonty niełacińskie) albo elementy graficzne, należy dołączyć także PDF oraz pliki graficzne w rozdzielczości umożliwiającej druk.
 4. Autorów, którzy pierwszy raz przysyłają do nas tekst, prosimy o podawanie stopnia lub tytułu naukowego, numeru ORCID, nazwy ośrodka, w którym pracują lub w którym są doktorantami, adresu pocztowego, adresu e-mail oraz fakultatywnie numeru telefonu, co usprawni kontakt z redakcją.
 5. W przypadku decyzji o wycofaniu tekstu z czasopisma autor powinien niezwłocznie poinformować redakcję.
 6. Jeśli recenzenci uzależnią przyjęcie tekstu od wprowadzenia poprawek, należy przygotować jego zmodyfikowaną wersję i ponownie przesłać ją redakcji.