Biblioteka „LingVariów"

1: Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, oprac. M. Skarżyński i M. Smoczyńska, Kraków 2007.

2: W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16−17 maja 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków 2009.

3: Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”. Kraków 10−11 marca 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i A. Czelakowskiej, Kraków 2009.

4: J. Godyń, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków 2009.

5: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25–26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.

6: A. Czelakowska, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków 2010.

7: H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, Z rękopisu opracował, opatrzył przypisami i wydał M. Skarżyński, Kraków 2010.

8: A. Czelakowska, M. Skarżyński, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Kraków 2011.

9: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010.

10: Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J.S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010.

11: M. Rak, Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego, Kraków 2011.

12: T. Kurdyła, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich), Kraków 2011.

13: W. Cockiewicz, Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków 2011.

14: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2011.

15: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, pod red. H. Kurek, Kraków 2013.

16: K. Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Kraków 2013.

17: Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, pod red. M. Raka i K. Sikory, Kraków 2014.

18: M. Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2014.

19: M. Rak, Kulturemy podhalańskie, Kraków 2015.

20: A. Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Kraków 2016

21: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. II: Jan Baudouin de Courtenay, Teksty mniej znane, Wybór, przekład i opracowanie M. Skarżyński, Kraków 2016.

22: M. Rak, Materiały do etnografii Podhala, Kraków 2016.

23: Słowiańska frazeologia gwarowa, pod red. M. Raka i K. Sikory, Kraków 2016.

24: M. Karaś, Ze studiów leksykologicznych i onomastycznych. Wybór i opracowanie J. Reichan i M. Rak, Kraków 2017.

25: M. Rak, Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii. Listy Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, Adama Fischera, Antoniego Kaliny, Izydora Kopernickiego, Kazimierza Nitscha, Seweryna Udzieli, Juliusza Zborowskiego, Kraków 2018.

26: M. Skarżyński i E. Smułkowa (opracowanie), Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, Kraków 2018 

27: J. Labocha, Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, Kraków 2019.

28: M. Rak, V.M. Mokienko (red.), Słowiańska frazeologia gwarowa II, Kraków 2020.

29: K. Sikora, Życzenie w gwarze i kulturze wsi, Kraków 2020.

30: M. Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych – dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021.

31: W. Śliwiński, W kręgu badań języka i stylu. Wybór prac, pod red. K. Tutak i J. Bobrowskiego, Kraków 2021.

32: M. Szpiczakowska, „Pan Tadeusz” i Kresy. Studia językoznawcze, wybór i oprac. K. Tutak, Kraków 2021.

33: J. Labocha, Język, tekst, komunikacja. Studia i szkice, pod red. M. Mycawki i K. Tutak, Kraków 2021.

34: W. Mańczak, Wybrane pisma slawistyczne, wybór i oprac. M. Stachowski, Kraków 2021.

 

Biblioteka „LingVariów”. „Seria Glottodydaktyka”

 

1: Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2. Praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny i P. Turka, Kraków 2011; wyd 2. poprawione, Kraków 2016.

       2: T. Czerkies: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków 2012. 

       3: B. Ligara, W. Szupelak: Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków 2012.

       4: A. Prizel-Kania: Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków 2013.

       5: E. Lipińska, A. Seretny: Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków 2013.

       6: P.E. Gębal, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.

       7: P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

       8: A. Seretny, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2015.

       9: D. Gałyga, Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996–2004, Kraków 2015.

       10: Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle Standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Monografia zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2015.

       11: M. Stawicka, W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English++, Kraków 2015. 

       12: Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia
zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2016.

       13: Język, literatura i kultura polska w świecie. Monografia zbiorowa pod red. W. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2016.

      14: Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W. T. Miodunki, Kraków 2016.

      15: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, pod red. I. Janowskiej i P. E. Gębala, Kraków 2016.

      16: W. T. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków 2016.

17: I. Janowska, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2019.

18: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych. Monografia zbiorowa, pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2019.

19: M. Banach, D. Bucko, Rozumienie tekstów pisanych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków 2019.

20: Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej. Monografia zbiorowa, pod red. I. Janowskiej i M. Biernackiej, Kraków 2020.

21: D. Izdebska-Długosz, Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, Kraków 2021.

 

 

 

Sprzedaż prowadzi          

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

e-mail: akademicka@akademicka.pl

Księgarnia internetowa

www.akademicka.pl