Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

Spis treści

Maciej Rak: Od redaktora naczelnego

Zagadnienia ogólne

Aleksander Kiklewicz: Predykaty wyższego vs. pierwszego rzędu jako problem syntaktyczny

Izabela Frazeologia gestyczna – znaczenie gestu a znaczenie idiomu

Joanna Targońska: Frazeologiczne ujęcie kolokacji Franza Josefa Hausmanna i możliwość jego adaptacji w języku polskim

Polszczyzna współczesna

Maciej Grochowski: Okazjonalność przymiotników temporalnych w języku polskim

Katarzyna : Kilka pytań o samotną matkę i samodzielną matkę i ich opis leksykograficzny

Dorota : Analiza semantyczna wybranych jednostek języka związanych z wydawaniem pieniędzy

Barbara Żebrowska-Mazur: O wartościujących etykietach językowych używanych względem małych dzieci

Rafał Mazur: O poprawności językowej tekstów generowanych przez SI na przykładzie ChatuGPT

Polszczyzna historyczna

Ewa Woźniak: Granice historii języka

Magdalena Pastuch, Barbara Mitrenga, Kinga Wąsińska: Anotacja socjolingwistyczna w Korpusie dawnych polskich tekstów dramatycznych (1772–1939)

Magdalena , Kinga , Ewa, Dorota : Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna. O lematyzacji tekstu staropolskiego

Władimir Miakiszew: O przyczynach dwóch ornitologicznych nieporozumień w tekście Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego

Beata : O wybranych archaizmach w polskiej leksyce ludycznej

Etnolingwistyka

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Ile ojca, ile matki jest w polskiej ojczyźnie? jeszcze raz o roli danych etymologicznych w rekonstrukcji językowego obrazu świata

Etymologia

Rolandas Kregždys: On the origin of toponym Rajgród

Debiuty

Hanna : Investigating Predicate Types and Mood Selection in Polish Complement Clauses: An Empirical Study