LINGVARIA 2013 NR 2(16)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI
 
Mirosław Skarżyński: Dr Marcin Preyzner 1945- 2013           7
 
Zagadnienia ogólne
 
Jolanta Antas, Izabela Kraśnicka-Wilk: Funkcje emblematów w strukturze dialogu             15 
 
Magdalena Danielewiczowa: Językoznawstwo ogólne – metodologiczny projekt Ferdynanda de Saussure'a         43
 
Aleksander Kiklewicz: Strukturalizm a lingwistyka funkcjonalna                61
 
Roman Laskowski: Język a tożsamość etniczna  Kształtowanie się poczucia naro- dowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielokulturowości                     77
 
Polszczyzna współczesna
 
Krystyna Bojałkowska: Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym polskim stylu biblijnym                                                                           97
Iwona Burkacka: Czy polszczyznę mogą wzbogacić nowe typy struktur słowo- twórczych?              113
Anna Kisiel: O zmienności signifiant wyrażeń metatekstowych  Przypadek nie- mniej                   137
Andrzej Moroz: Pomiędzy składnią a leksyką – problemy proceduralne                 149
Karolina Pluskota: Kryterium podmiotu przy wyodrębnianiu czasowników nie- odmiennych przez osobę     163
Kazimierz Sikora: Życzenia i winszowanie jako akt mowy    179
Jadwiga Waniakowa: Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną na przykładzie ubogacać (się) – ubogacić (się)           191
 
Polszczyzna historyczna
 
Iwona Steczko: Napisy na pewnych barokowych tablicach fundacyjnych – tak zwanych „grobach dusz" w krakowskich kościołach     203
Aleksander Zajda: Po raz piąty wychodząc od Słów prawnych w rzeczy sobie podobnych Bartłomieja Groickiego (1567)               215
 
Etnolingwistyka
 
Jerzy Bartmiński: Rola etymologii w rekonstrukcji językowego obrazu świata     233
 
Z przeszłości językoznawstwa Marek Stachowski: Marr i marryzm         249
 
Glottodydaktyka
 
Władysław T  Miodunka: O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „ter- minologicznym chaosie" w glottodydaktyce – polemicznie              275
 
Debiuty naukowe
Katarzyna Grzegorek: Językowe symbole polityczne  Próba definicji      287
 
* * *
 
Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w roku aka- demickim 2012/2013                                                                 299