LINGVARIA 2013 NR 1(15)

 

 

 

 

 

 

Pobierz >>

SPIS TREŚCI
 
Hanna Jadacka: Profesor Halina Satkiewicz 1928–2012                            7
 
Zagadnienia ogólne 
 
Piotr Rybka: O potrzebie monografii (użycia) IPA                                   15 
Mariola Wołk: „Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej…",
czyli o tym, czym jest nielogiczność                                                      27
 
Polszczyzna współczesna 
 
Dorota Kostrzewa: „Człowiekiem się rodzę, osobą się staję"  
Relacje semantyczne między leksemami osoba i człowiek we współczesnej polszczyźnie                                                                                       43 
Agnieszka Piela: Nieuświadamiane archaizmy w polskich związkach frazeologicznych                                                                               59
 
Polszczyzna historyczna
 
Marek Osiewicz: Samogłoskowa baza fonematyczna języka prasłowiańskiego w świetle analizy dystrybucyjnej                                 75 
Aleksander Zajda: Czwarte rozważania nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartłomieja Groickiego                                               89
 
Etymologia
 
Trójgłos o pochodzeniu jarmułki
 
David L  Gold: Wprowadzenie do dyskusji o pochodzeniu polskiego jarmułka i jego etymologicznych odpowiedników w innych językach słowiańskich      113 
Bohdan A  Struminsky: On the Etymology of Polish jarmułka                    115 
Comment by D L G                                                                                  117 
Marek Stachowski: Uwagi o jarmułce                                                        119
 
6 SPIS TREŚCI
 
Etnolingwistyka
 
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska:
Ustalanie znaczeń symbolicznych w słowniku etnolingwistycznym          127 
Anna Tyrpa: Stereotypy etniczne w różnych językach – narodowe? Międzyna- rodowe? Uniwersalne?                                                       145
 
Dialektologia 
 
Błażej Osowski: Z przeszłości gwar Wielkopolski wschodniej
Na podstawie akt stanu cywilnego Goliny i Kawnic z roku 1821             157 
Jadwiga Wronicz: Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny
(w związ- ku z próbą zmiany statusu prawnego)                                 173 
Bożena Cząstka-Szymon: Opinia o projekcie zmiany Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
a także niektórych in- nych ustaw                                                     185
 
Glottodydaktyka 
 
Wacław Cockiewicz: Jak uporządkować terminologiczny chaos w glottodydak- tyce i po co?                        201
 
Z przeszłości językoznawstwa
 
Janina Labocha: Profesor Teresa Orłoś – wybitna polska bohemistka   217 
Maciej Rak:
Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887–1891       227
 
Debiuty naukowe 
 
Marta Dobrowolska: Hiponimy miejsca w polskiej Słowosieci
i amerykańskiej bazie WordNet                                                        253