LINGVARIA 2012 NR 2(14)

 

 

 

 

 

Pobierz

Spis treści

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Aleksander Kiklewicz:  Się: zaimek czy wyraz funkcyjny?

Tomasz Nowak: O szaleństwie w języku, czyli na manowcach umysłu (na przykładzie czasownika oszaleć)

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Agata Kwaśnicka-Janowicz : Miód i jego znaczenie kulturowe w świetle faktów językowych

Ewa Młynarczyk: Znać pana po cholewach, czyli utrwalony w przysłowiach obraz ubioru jako symbolu hierarchii społecznej

Marek Osiewicz; Wpływ zecera na ukształtowanie graficzno-językowe tekstu drukowanego. Uwagi wstępne do analizy Ksiąg o gospodarstwie z 1549 r.

Kinga Tutak:  O sposobach zapisywania wyrazów zapożyczonych w drukach XVI i XVII wieku – na przykładzie rzeczowników kwestyja i dyskurs

Aleksander Zajda: Trzecie rozważania nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartłomieja Groickiego

Rafał Zarębski: Z problematyki opisu słowotwórczego czasowników z prefiksami obcego pochodzenia w ujęciu historycznym

ETYMOLOGIA

Rolandas Kregždys:  Charakterystyka słownika polonizmów w języku litewskim

Michał Németh: W sprawie dyskusji nad najstarszymi zapożyczeniami węgierskimi w polszczyźnie: stpol. bantować ‘karać' i pol. dial. bantować ‘dokuczać' - homonimia czy polisemia?

DIALEKTOLOGIA

Renata  Kucharzyk: Z zagadnień leksyki ekspresywnej. Syc, czyli skąpiec

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Krzysztof Dobosz: Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego". Przyczynek do dziejów czasopisma

Mirosław Skarżyński: Kazimierz Nitsch w Olsztynie w 1956 r. Odnaleziony „wykład z dialektologii"

Kamil Stachowski: Władysława Kotwicza niepublikowany Rzut oka na losy orjentalistyki w Polsce (1938)

Marek Stachowski: Teoria ałtajska

DEBIUTY NAUKOWE

Jakub Bobrowski: Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego

Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2011/2012