LINGVARIA 2012 NR 1(13)

 

 

 

 

 

Pobierz

Spis treści

Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie statusu  języka polskiego w publikacjach naukowych

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Agnieszka Kułacka: Translation Rules in a Montague Grammar

Janina Labocha: Tekst, wypowiedź, dyskurs jako kategorie tekstologiczne

Dorota Szumska: Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania znaczeń niewyrażonych

 …

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz: Aproksymator około, czyli o problemach z dopełniaczem i dokładnym przybliżeniem

Andrzej Kominek: Gramatyka jako metafora w abstrakcyjnych domenach dyskursu …

Joanna Kościerzyńska: Przysłówki mówiące o sposobie robienia czegoś na tle określeń jakościowych czynności

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Paulina Michalska: Regionalne właściwości wyrazowe w pracach o pochodzeniu polskiego języka literackiego a ich funkcjonowanie w XVI-wiecznych drukach (na przykładzie oboczności trzymać // dzierżeć)

Ewa Rodek: Polska terminologia gramatyczna w polskiej wersji słownika Pierre'a Daneta

Kinga Tutak: O metatekście (na przykładzie wybranych przedmów dedykacyjnych)

MINIATURY ETYMOLOGICZNE

Marek Stachowski: Polskie głuchy i głupi a łacińskie absurdus ‘absurdalny' – głos w dyskusji

Marek Stachowski: Skąd poszły strulki i hancle?

DIALEKTOLOGIA

Joanna Okoniowa: Jan Karłowicz - uczony okresu przełomu

Maciej Rak: Listy Jana Karłowicza do Seweryna Udzieli z lat 1888–1900

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Alicja Nagórko: Aleksander Brückner – ein polnischer Slawist in Berlin – oder die Einsamkeit der Grenzgänger ...

Barbara Podolak: Walenty Skorochód Majewski – zapomniany archiwista i pasjonat języków wschodnich

O PROFESOR MARII HONOWSKIEJ

Ewa Komorowska: Profesor Maria Honowska – człowiek o wielkim sercu

Krystyna Kleszczowa: Słowotwórstwo w dorobku naukowym Marii Honowskiej

Halina Mieczkowska: Profesor Maria Honowska. Morfologia słowiańska – od synchronii do diachronii

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

Władysław T. Miodunka: Programy nauczania języka polskiego jako obcego w rzeczywistości europejskiej

Z PERSPEKTYWY CZASU

Aleksandra Cieślikowa: Refleksje związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami i recenzjami onomastycznymi

DEBIUTY NAUKOWE

Barbara Masny: Dynamika opisu zjawisk świetlnych w tekstach Bolesława Leśmiana