LINGVARIA 2011 NR 2(12)

 

 

 

 

 

 

Pobierz

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Agnieszka Kułacka: Intensional Logic for a Montague Grammar

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Beata Kliś: Polifonia czyli wielogłosowość tekstu literackiego w wybranych tekstach prozatorskich Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka

Beata Milewska: Brutalnie mówiąc i inne wyrażenia metatekstowe sygnalizujące pominięcie eufemizmu (na przykładzie wypowiedzi prasowych).

Patrycja Pałka: Przysłówki prefiksalno-sufiksalne typu po polsku w słowniku i w tekście

Ewa Rudnicka: Czy głuchy jest głupi? – studium powiązań funkcjonalnych wyrazów, które uległy rozpodobnieniu semantycznemu

Kazimierz Sikora: „Z panem i kmieciem po świecie" – o tradycji i współczesności w zwracaniu się do drugich

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Agnieszka Słoboda: Pozajęzykowe uwarunkowania średniowiecznej morfologii i składni liczebników głównych

Marek Stachowski: Jak się ma jasiek  do Jaśka,  a  zośka  do  Zośki?

Aleksander Zajda: Rozważań nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnych Bartłomieja Groickiego ciąg dalszy

DIALEKTOLOGIA

Emil Popławski: Adaptacje Antychrysta (antychrysta) w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej

Maciej Rak: Práwda w gwarze podhalańskiej

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

Wacław Cockiewicz: Sporne problemy morfologii czasownika w opisach gramatycznych i w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Bronisława Ligara: Relacje między językiem ogólnym a językiem specjalistycznym w perspektywie polonistycznej, stosowanej i glottodydaktycznej

Kronika

Konferencja Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym" (Kraków, 10–11 czerwca 2011)

Z Krakowa

Habilitacje i doktoraty na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2010/2011

Wyszły drukiem w Krakowie