LINGVARIA 2011 NR 1(11)

 

 

 

 

 

Pobierz

Spis treści

Agnieszka Kułacka: Syntax of a Montague grammar

Violetta Koseska-Toszewa: Gramatyka konfrontatywna języków polskiego i bułgarskiego

Iwona Burkacka: Terminy naukowe jako podstawy słowotwórcze

Sebastian Kiraga: „Sacrum und profanum" – Ein neues Wörterbuchprojekt zur säkularisierten Lexik

Tomasz Kurdyła: Jeszcze o derywatach tautologicznych

Jarosław Łachnik: Udział formacji złożonych w tworzeniu gniazd słowotwórczych rzeczowników polskich

Jadwiga Puzynina: Współcześni językoznawcy polscy jako współbadacze i animatorzy kultury duchowej

Zdzisława Krążyńska: Zdania podrzędne czasowe w wielkopolskich rotach sądowych ….

Joanna Kulwicka-Kamińska: Nazwy świętych ksiąg w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – między przekładem wiernym i swobodnym

Bronislawa Ligara: Dwujęzyczność twórców literatury polskiej jako problem badawczy historii języka

Władysław T. Miodunka: Między etniczno-genealogicznym a kulturowym rozumieniem narodu.  O potrzebie historycznojęzykowych badań polszczyzny jako języka obcego i drugiego

Marek Stachowski: Polskie dunder

Dorota Krystyna Rembiszewska: Spółgłoski wargowe miękkie we wschodniej części Mazur w ankietach Georga Wenkera

Joanna Radwańska-Williams: The relationship between Baudouin and Kruszewski in its psychological and biographical aspects

Marek Stachowski: Teoria nostratyczna i szkoła moskiewska

Anna Seretny: Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna