LINGVARIA 2010 NR 2(10)

 

 

 

 

 

Spis treści

Krystyna Kowalik: Profesor Krystyna Pisarkowa (30 stycznia 1932 – 27 lutego 2010)

Jan Godyń: Irena Bajerowa13 III 1921 – 30 VI 2010

Jadwiga Puzynina: Taka ona była...

Irena Bajerowa:  Czy i jak historia języka może skorzystać z propozycji kognitywizmu?

Stanisław Dubisz: Historia języka polskiego – „wczoraj, dziś i jutro"

Bogusław Dunaj: Perspektywy badań historycznojęzykowych

Krystyna Kleszczowa: Historycznie o podstawach słowotwórczych rzeczowników polskich

Aleksander Wilkoń: Trwanie a zmiana w języku

Aleksander Zajda: „Historia języka polskiego dzisiaj". Program badań historycznojęzykowych nad słownictwem polskim

Ewa Deptuchowa, Zofia WanicowaTajemnice staropolskich glos

Aleksandra Janowska: Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie

Maria Karpluk: O językowych środkach ekspresji w wierszowanych opisach bitew przez historyka Litwy i Rusi Macieja Stryjkowskiego

Bronisława Ligara: Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza: w stronę antropologii lingwistycznej

Aleksandra Niewiara: Polskie stereotypy narodowe w świetle badań diachronicznych

Marek Stachowski: Kilka uwag o kwestii żydowskich i słowiańskich źródeł polskiego bachor

Adam Fałowski: Czy bachur/bachor przybył do Polski ze wschodu?

Michał Neméth: O wpływach polskich na język Karaimów łuckich

Stanisław StachowskiPolonizacja języka ormiańsko-kipczackiego

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń65 lat badań historycznojęzykowych w Uniwersytecie Łódzkim

Ewa DeptuchowaInformacja o badaniach zespołowych prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego IJP PAN w Krakowie

Zdzisława Krążyńska: Informacja o pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM w Poznaniu

Danuta Ostaszewska: Obszary badań naukowych historii języka polskiego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

Bibliografia zawartości „LingVariów" za lata 2006–2010 (oprac. M. Skarżyński)