LINGVARIA 2010 NR 1(9)

 

 

 

 

 

Spis treści

Agnieszka Kułacka : Prawo Shermana

Marek Osiewicz, Krzysztof Skibski: Teoria determinizmu nieliniowego a perspektywy rozwojowe językoznawstwa

Iwona Burkacka: O sufiksach -ni(a) i -eri(a) w funkcji wykładników nazw miejsc

Hanna Jadacka: Neologizmy jako przedmiot opisu lingwistycznego (na marginesie pracy E. Worbs, A. Markowskiego, A. Megera Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989)

Emilia Kubicka: Do ostatka i do reszty jako przysłówki limitatywne

Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil: O kategorii zaimka osobowego w polskim języku migowym (PJM)

Jadwiga Stawnicka: Rola kontekstu w wyrażaniu inicjowania akcji w języku polskim

Magdalena WanotVegetabilia versus Animalia. Gniazda i paradygmaty słowotwórcze nazw roślin i zwierząt

Sebastian Żurowski: Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym

Jolanta Mędelska: Głogignojegradygrochy – północnokresowe formy liczby mnogiej

Kinga TutakDedykacja w świetle genologii lingwistycznej

Justyna Kobus: Zmiany leksykalne w języku mieszkańców wielkopolskich wsi uwarunkowane czynnikami pozajęzykowymi (na przykładzie nazw cepów i ich części)

Marek Stachowski: Tadeusz  Kowalski  a  sprawa jego  niedoszłego  wyjazdu  na  Uniwersytet  Stambulski

Piotr Żmigrodzki: Z nieznanych kart historii polskiej leksykografii: 
Słownik do Trylogji Ignacego Strycharskiego

Sylwia Fabisiak: Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym  polskiego języka migowego

Ewa KurowskaŹródła materiału imienniczego w Bogactwach mowy polskiej Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów)

Dagmara PłońskaPrzekleństwa – uwarunkowania kulturowe. Uwagi wstępne

Łukasz Szałkiewicz Chamy posły i zuchy doktory – głos w sprawie deprecjatywności

Dominika Woźna Z problematyki opisu gwarowego słownictwa kulinarnego na przykładzie nazw zup w języku mieszkańców Bukówca Górnego (pow. Leszno)