LINGVARIA 2009 NR 2(8)

 


 

 

 

Spis treści

Agnieszka Kułacka: Procedura weryfikacji prawa Kryłowa

Jan Fellerer: Granica między składnią a słowotwórstwem. Kilka uwag o stronie w języku polskim

Emilia Kubicka: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiegoPiotra Müldnera-Nieckowskiego

Tomasz Nowak: Semantyka i składnia czasownika ODKRYĆ …

Renata Przybylska: Dwie rodziny frazeologiczne z komponentem kapelusz

Michał Głuszkowski: Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją

Halina Karaś: Kresowe cechy fonetyczne w polszczyźnie standardowej uczniów polskich szkół średnich na Litwie

Elżbieta Koniusz: Sytuacja języka polskiego na Litwie na początku XX wieku w świetle powieści Unia Józefa Weyssenhoffa

Jolanta Mędelska: Słownictwo północnokresowe odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919–1923)

Koji Morita: Wokół imiesłowu przysłówkowego uprzedniego na -(w)szy w polszczyźnie północnokresowej

Dorota Paśko: Wpływ rosyjskiej gwary na system fleksyjny polszczyzny staroobrzędowców w ośrodku augustowskim

Henryk Ułaszyn: Jan Baudouin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929)

Marian Kucała: Profesora Stanisława Urbańczyka życie w miłości do wiedzy

Maria Malec: Witold Taszycki (1898–1979)

Walery Pisarek: Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci

Maria Papierz: Jan Baudouin de Courtenay i Słowacy

Małgorzata Kilar: O polszczyźnie listów Szymona Dowkonta do Teodora Narbutta (na przykładzie fonetyki, fleksji i składni)

Barbara Mitrenga: Nazwy zmysłu smaku w języku polskim

Marek Pandera: E-syntaksa, czyli próba charakterystyki syntaktycznej języka pogawędek internetowych