LINGVARIA 2009 NR 1(7)

 

 

 

 

 

Spis Treści

Krystyna Kleszczowa: Profesor Irena Bajerowa doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Agnieszka Kułacka: Warunki zachodzenia prawa Menzeratha-Altmanna

Arkadiusz Rojczyk: Długość czasu odsunięcia dźwięczności w języku polskim i angielskim. Badanie percepcji

Krystyna Waszakowa: Perspektywy badań porównawczych w zakresie  semantyki leksykalnej w świetle  językoznawczych teorii  kognitywnych

Hélène Włodarczyk: Lingwistyka na polonistyce krajowej i zagranicznej w dobie filozofii informatyczno-logicznej

Magdalena Derwojedowa: Co można nosić na palcu, czyli dlaczego pendrak jest wtyką. O nazwach pamięci flash usb

Agnieszka Jawór: Zmiany znaczeniowe związków frazeologicznych

Emilia Kubicka: Z kretesem i na amen jako przysłówki limitatywne

Jarosław Łachnik: Podstawy metodologiczne gniazdowego opisu złożeń i ich roli w systemie słowotwórczym polszczyzny

Andrzej Moroz: Parentetyczność imperatywnych form czasownika

Michał Wiśnicki: Derywacja prefiksalna wymienna w czasownikach polskich (w świetle danych gniazdowych)

Sebastian Żurowski: Słyszeć i usłyszeć – parą aspektową?

Agnieszka Frączek: Siedemnastowieczny Polnisches Hand-Büchlein Jana Ernestiego. Próba charakterystyki leksykograficznej

Marceli Olma: Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej

Agnieszka Słoboda: Niejednorodne grupy apozycyjne w funkcji atrybutów przynależnościowych w średniowiecznej polszczyźnie

Jadwiga Kowalik: Dydaktyka języka ojczystego a glottodydaktyka. Podwójny wymiar edukacji językowej ...

Wojciech Strokowski: Rozwój teorii (metodologii) składniowych a szkolne i uniwersyteckie nauczanie składni

Maryla Papierz: Wspomnienie o Profesor Marii Honowskiej 1924–2009

Aleksandra Cieślikowa: Ewa Rzetelska –Feleszko 14 V 1932 –22 II 2009.

Zbigniew Rusek: Profesor Kazimierz Polański 6 IV 1929–6 II 2009

Jan Godyń: Józef Bubak w dziesięciolecie śmierci

Wojciech Górnaś: Antagoniści czy antagonisty?

Władysław Miodunka: KRONIKA