LINGVARIA 2008 NR 1 (5)

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Justyna Winiarska: Komu zadają pytania wielcy filozofowie?

Sebastian Żurowski: W poszukiwaniu definicji muzyki

Justyna Winiarska, Aneta Załazińska: Punkt wyjścia czyli Gramatyka kognitywna Johna R. Taylora okiem polonisty

Antonina Grybosiowa: Dylematy współczesnej kompetencji komunikacyjnej Polaków

Iwona Kaproń-Charzyńska: Czasowniki z formantami ujemnymi

Emilia Kubicka: Cechy składniowe i semantyczne jednostek do niemożliwości i ile wlezie

Arkadiusz Rojczyk: Akustyczne studium polskich homorganicznych zbitek spółgłosek zwarto-wybuchowych na granicach międzywyrazowych

Artur Rejter: Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego

Jerzy Sierociuk: Czy pierwsi twórcy literatury polskiej mogli mieć wzorce rodzime?

Aleksander Zajda: Historia pola wyrazowego accusatio ‘skarga', ‘oskarżenie' w języku polskim

Agata Kwaśnicka-Janowicz: Żywotność wschodnich slawizmów leksykalnych w gwarach Małopolski południowo-wschodniej

Kazimierz Sikora: O gwarowej partykule TA (na przykładzie gwar góralskich)

Monika Szpiczakowska: O pewnym przypadku akania w dialekcie północnokresowym (Osobliwa forma narzędnika liczby pojedynczej 
rodzaju żeńskiego)

Marian Kucała: Profesor Kazimierz Nitsch. W  50. rocznicę śmierci

Joanna Okoniowa, Jerzy Reichan: Profesor Mieczysław Karaś w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich. W 30. rocznicę śmierci

Mirosław Skarżyński: Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Michała Rozwadowskiego

Anna Dudzik: : Struktura opowiadań tworzonych przez dzieci dwuipół- i trzyipółletnie w interakcji z dorosłym

Maria Głąbska, Joanna Stankiewicz: Monografia przyrostka jako przedmiot opisu słowotwórczego (na marginesie książki Michała Szczyszka „Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska)")

Anna Kozyra: Geminaty w językach słowiańskich