LINGVARIA 2007 NR 2 (4)

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wacław Cockiewicz: Na peryferiach aspektu

Eugenia A. Karpiłowska: Gniazda słów jako językowy obraz świata. Perspektywy badań porównawczych

Aneta Załazińska: Po co językoznawcy badania gestów, po co badaniom gestów językoznawca?

Iwona Burkacka: Ucięcia w procesie sufiksacji ……….

Małgorzata Jaracz: Stereotypy nazwisk polskich a współczesna świadomość językowa

Anna Martowicz: Sposoby wyrażania relacji uprzedniości, następczości, przyczynowej, warunkowej i celowej we współczesnej polszczyźnie …

Władysław Śliwiński: O pewnym sposobie badania kolokacji w tekstach urzędowych

Piotr Żmigrodzki: Z leksykograficznej listy nieobecności:  przymiotnik ocenny

Aleksandra Janowska: O roli analogii w słowotwórstwie (na przykładzie czasowników staropolskich)

Magdalena Pastuchowa: Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych

Bogusław Dunaj: Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Karasiu (w 30 rocznicę śmierci) ...

Jan Godyń: Ewa Ostrowaska (1907−1977). Badaczka językowego piękna (w stulecie urodzin i trzydziestolecie śmierci

Mirosław Skarżyński: Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905-1928. Cz. II: 1911-1928 …….

Anna Andrzejczuk(Nie) tylko w liczbie mnogiej. Rozważania o szeroko rozumianych plurale tantum ...

Jagoda Bloch: To nie jest pytanie do głowy państwa, czyli o strategiach nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom przez osoby publiczne. Cz. 2: Implicytne strategie nieudzielania odpowiedzi

Jakub Jankowski: Problematyczne w tłumaczeniu na język polski idiomy i słowa portugalskie na podstawie opowiadaniaWieczna Prządka Mia Couto

Anna Matyka: Aktywność słowotwórcza przyimków przestrzennych ...

Magdalena Przygudzka: Gniazda słowotwórcze leksemów dotyczących kultu religijnego

Magdalena Wanot: Gniazda słowotwórcze od nazw krajów (państw) europejskich. Zakres potencjalności

Kazimierz Sikora: Jeszcze w sprawie gwarowych liczebników