LINGVARIA 2007 NR 1(3)

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Hanna Jadacka: O hierarchizacji w słowotwórstwie i jej skutkach dla opisu systemu derywacyjnego (na marginesie książki Iwony Kaproń-Charzyńskiej Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki)

Emilia Kubicka: Do oporudo upadłegodo utraty tchu – trzy sposoby nazywania granicy czynności

Zofia Kubiszyn-Mędrala: Żeńskie nazwy tytułów i zawodów w słownikach współczesnego języka polskiego

Agnieszka Piela: Od frazeologizmu do derywatu

Aleksander Zajda: O geografii nazw staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat i jej uwarunkowaniach

Justyna Winiarska: Liście podzwaniające śmiercią… sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej

Anna Gliszczyńska: Germanizmy leksykalne południowej kaszubszczyzny (Na materiale książki Bolesława JażdżewskiegoWspomnienia kaszubskiego gbura)

Justyna Perkowska: Zróżnicowanie leksyki dotyczącej uprawy ziemniaka w języku mieszkańców wsi wielkopolskich

Maciej Rak: Frazeologia gwar Podtatrza w kontekście frazeologii słowackiej

Jerzy Sierociuk: Swoistość słowotwórstwa gwarowego (wybrane problemy)

Alina Naruszewicz-Duchlińska: Dzień Ziobry – czyli o humorystycznym wykorzystywaniu nazw własnych w Internecie

Alicja Nowakowska, Lucyna Tomczak: Nazwiska jako składniki syntaktyczne przysłów:

Jadwiga Waniakowa, Wacław Waniak: Skrótowce stylizowane w chrematonimii astronomicznej:

Anna Czelakowska: Kognitywna myśl o języku w pracach Jana Rozwadowskiego

Mirosław Skarżyński: Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905-1928. Cz. I: 1905-1910

Jagoda Bloch: To nie jest pytanie do głowy państwa, czyli o strategiach nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom przez osoby publiczne. Cz. 1: Eksplicytne akty nieudzielania odpowiedzi

Anna Szczurek: Niektóre funkcje wyrazów mimicznych w procesie komunikacji