LINGVARIA 2014 nr (1)17

Pobierz >>

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Elena Koriakowcewa: Słowotwórcze zasoby nowych stylów funkcjonalnych w językach słowiańskich.

Rafał Siekiera: Metafora w świetle teorii chiralności.

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Anna Czelakowska: Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem

Monika Czerepowicka: Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie Słownika elektronicznego polskich jednostek frazeologicznych (SEJF)

Marek Kuźniak, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld: Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie

DIALEKTOLOGIA

Błażej Osowski: Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich

Maciej Rak: Słownictwo podhalańskie w Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego

Jadwiga Waniakowa: Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle nazw słowiańskich i europejskich 1

Z BADAŃ NAD BILINGWIZMEM

Władysław T. Miodunka: Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań

M. Guillermo-Sajdak: Modele stawania się i bycia dwujęzycznym przedstawicieli Polonii argentyńskiej

Bronisława Ligara: Bilingwizm w tekście zapisany. Cz. I: Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze

Anna Masiewicz: L'apport des études sur les parlers bilingues dans l'enseignement/apprentissage du polonais en milieu francophone

David Sansault: Représentations affectives dans le répertoire langagierde lycéens bilingues polono-français

Krystyna Wróblewska-Pawlak: O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji

POLEMIKA

Wacław Cockiewicz: WARA OD MIOTŁY? Odpowiedź na polemikę profesora Władysława Miodunki