LingVaria 2015 – numer specjalny

 

 

 

 

 

pobierz >>

Spis treści

Anna Czelakowska: Profesor Roman Laskowski (17 ii 1936 – 21 vi 2014) s. 7

Юрий Д. Апресян: Синтаксическая информация для Активного словаря русского языка  s.13

Ireneusz Bobrowski: Romana Laskowskiego koncepcja opisu kategorii rodzaju w języku polskim  s. 27

Andrzej Bogusławski: W sprawie durkheimowsko-saussurowskiego „faktu społecznego". Dwa exempla z polskiej morfologii  s. 37

Maciej Grochowski: Jednostka najróżniejsze na tle operacji semantycznej stopniowania  s. 47

Renata Grzegorczykowa: Jeszcze o odróżnianiu określeń temporalnych deiktycznych od wyznaczających narracyjnie (anaforycznych)  s.61

Krystyna Kleszczowa, Kamilla Termińska: Genetyczne parantele partykuł i spójników s. 77

Tomasz Mika: Problemy z Rozmyślaniem przemyskim. Formułowanie sądów ogólnych a wielowarstwowość średniowiecznego tekstu s. 87

Władysław T. Miodunka: Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji języka polskiego poza granicami kraju oraz dwujęzyczności polsko-obcej s. 105

Jadwiga Puzynina: Powinność i obowiązek s. 121

Irena Sawicka: Sandhi – niesandhi. Fonetyczno-fonologiczne sygnały graniczne jednostek morfologicznych w języku polskim  s.131  

Dorota Szumska: Rozgraniczenie jako ograniczenie. Na przykładzie badań nad szykiem  przydawki przymiotnej we współczesnej polszczyźnie s. 141

Zuzanna Topolińska: O szczególnej pozycji spójnikowych predykatów asocjatywnych s. 151

Ewa Willim: Idiosynkratyzm akomodacji morfologicznych wewnątrz i na zewnątrz fraz z liczebnikami typu pięć jako konsekwencja nieuzgodnienia cech przez mechanizm akomodacji składniowej s. 157

Henryk Wróbel: Glosa do terminu wyrażenia funkcyjne  s. 173

 Bibliografia prac Romana Laskowskiego 1961−2014 s. 181